โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังชมภู อำเภอโกสัมพีนคร ความต้องการของประชาชน

p2       โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังชมภู ตั้งอยู่บ้านมอเสือดุ หมู่ 3  ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทิศตะวันตกฝั่งขวาแม่น้ำปิง  เนื่องจากบริเวณดังกล่าวในฤดูฝนจะเกิดอุทกภัย  น้ำป่าไหลปลากท่วมพื้นที่  ทั้งที่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน  แต่ในช่วงหน้าแล้งกลับแห้องขอดไม่มีน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคทั้งของประชาชนและสัตว์ป่า ในพื้นที่  จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น

                      โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังชมภู  เริ่มต้นโดยประชาชนในพื้นที่ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2536  ผ่านมาหลายรัฐบาล จนล่วงเลยมาถึงปี 2552  เรื่องก็เงียบหายไป   ในปี พ.ศ. 2559  ท่านนายอำเภอโกสัมพีนคร(นายอมร  บริรักษ์เลิศ) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  (นางประสพพร  จงสวัสดิ์) และประชาชนในพื้นที่ มีแนวคิดติดตามและดำเนินโครงการต่อ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อหารือและขอมติว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อหรือไม่  ซึ่งมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มีมติให้อำเภอโกสัมพีนคร เดินหน้าโครงการนี้ต่อไป

                        โครงสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังชมภู ที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้  เป็นเขื่อนดิน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 161.50  เมตร ความกว้างสันเขื่อน 8  เมตร  สันเขื่อนยาว 540 เมตร  ส่วนที่สูงที่สุด 18.30  เมตร  พื้นที่เก็บกักน้ำ 510 ไร่   

                        ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พื้นที่ทำการเกษตร 1,800 ไร่  เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ  เป็นแหล่งน้ำสัตว์ป่า  ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่  สร้างความชุ่มชื่นในบริเวณป่ารอบอ่างเก็บน้ำ

                         ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่เคยศึกษาไว้เมื่อเริ่มโครงการ  จำแนกเป็น  53  ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 8  ชนิด(เป็นสัตว์ป่าไม่คุ้มครองทั้งหมด) สัตว์เลื้อยคลาน 8  ชนิด (เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  5 ชนิด)  นก 29  ชนิด(เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  27 ชนิด)  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 ชนิด(เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  4 ชนิด)  สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ เป็นสัตว์ป่าไม่ถูกคุกคาม 52  ชนิด  และเป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม 1  ชนิด(งูเหลือม)

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ออกบริการประชาชน บ้านวังใหม่ หมู่ 19 ต.โกสัมพี

IMG_0166-tile                  กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ออกบริการประชาชน สนับสนุนโครงการอำเภอยิ้ม ที่ บ้านวังใหม่ หมู่ 19 ตำบลโกสัมพี ในการนี้ นายวสันต์ ภักดีวงศ์ นำห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ออกบริการประชาชน อาจารย์พรทิพย์ ไวยหงษ์  นางแสงระวี พรหมา ออกบริการตัดผมชาย อ.วาสนา ยอดสุวรรณ นำวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ด้วนเส้นพลาสติก ออกบริการประชาชน ได้รับความสนใจจากประชาชนบ้านวังใหม่จำนวนมาก

การสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้าน อาเซี่ยนศึกษา

aec

อาเซ่ยน

                      ในปัจจุบัน สำนักงาน กศน. มีครูและบุคลาการทางการศึกษา รวม ๑๘,๓๗๕ คน ในจำนวนนี้ เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่ในการบริหารและวางแผน      จำนวน ๓,๒๐๘    คน   และครู กศน. ตำบล ครูอาสาสมัคร และอื่นๆ จำนวน ๑๕,๑๖๗ คน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและจัดการความรู้ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน โดยไม่นับรวมถึงครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดอื่นที่มีอีกนับแสนคน    ดังนั้น หากบุคลากรเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ “อาเซียนศึกษา” ถูกต้อง เป็นระบบ เพียงพอ ก็จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับ อาเซียนศึกษา ไปสู่ประชาชน และนักเรียน   นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเตรียมความพร้อมของคนไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

วันที่    ๗ และ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ขอเชิญ  ครู กศน. ที่ได้รับการพัฒนา ของ กศน.กำแพงเพชร ไปร่วมสัมมนา ที่จังหวัดพิจิตร